Ghandek ghal-qalbek il-kazin tal-Ghama? Mela ghin lill-ewwel banda Karkariza billi tidhol membru f'din il-familja kbira.U jekk inti diga membru kompli gedded it-tessera tieghek ghas-sena 2016,ejja il-kazin taghna saqsi ghal kaxxier tas-socjeta'. U tkun tista' takkwista it-tessera b'disinn kompletament gdid.
 
 
 
 
Marc tal-Hadd Wara Nofs in-Nhar 21-08-16
 
       
 
Marc Ta' l-Ahhar tat-Tridu 19-08-16
 
 
IKLA TRADIZZJONALI TAL-FESTA FI TRIQ IL-WIED
 
LEJLA MALTIJA 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

It-Taghlim tal-Muzika fl-iskola tal-Muzika fil-Kazin dejjem ghaddej. Il-Kummissjoni Banda theggeg lill-dawk it-tfal minn 7 snin il-fuq li huma nteressati li jitghallmu xi strument muzikali biex japlikaw billi jew jigu l-kazin fl-ufficcju amministrattiv fil-hinijiet tal-ufficcju u ssir l-applikazzjoni. Tistghu tigbru aktar infomazzjoni jew iccemplu fuq 21490399 jew 99465845 jew b email fuq dukes@maltanet.net. Il-lezzjonijiet isiru fuq bazi individwali. Il-Lezzjonijiet sezzjoni primarja ikunu nhar ta’ tlieta bejn il-5.00p.m. u s-7.30p.m. filwaqt li l-lezzjonijiet tat-teorija qed ikunu nhar ta’ gimgha bejn il-5.00 u s-7.00p.m. Il-lezzjonijiet tas-sezzjoni tar-ramm ikunu kull nhar tat-tnejn u s-sezzjoni njam kull nhar ta’ hamis. Infakkrukom bl-inizjattivita' li qeghdin niehdu bhala Kumitat Zghazagh ghall-festi kbar li qeghdin inhejju ghas-sena li gejja, sena li sejrin fiha niccellebraw il-150 anniversarju tas-socjeta' taghna u l-25 anniversarju tal-ewwel Kumitat Zghazagh f'Birkirkara.

Ghal dan il-ghan se nibdew nigbru €5 fix-xahar minn Settembru 2014 s'Awwissu 2015 biex inkunu nistghu nwettqu l-progetti tal-armar u s-sorprizi kbar li ghandna ppjanati ghas-sena li gejja. Kull min hu interessat jghinna u jinkiteb jista jhalli messagg hawnhekk (mhux likes) jew ifittex lil xi hadd mill-membri tal-Kumitat Zghazagh.

Kull min jidhol f'din l-iskema u jibqa' jikkontribwixxi sat-tmiem taghha, jinghatu b'xejn maktur bil-logo tal-150 anniversarju, edizzjoni limitata li tista' tigi akkwistata biss minn kull min jidhol fl-iskema. Nirringrazzjawkom bil-quddiem.

EJJEW HBIEB HALLI S-SENA LI GEJJA TKUN SENA MEMORABBLI GHAS-SOCJETA' TAGHNA U GHAL BIRKIRKARA!

Il-Kummissjoni Banda tixtieq tavza u kull nhar ta’ tnejn qed isiru l-kuncerti bi preparazzjoni ghar-rekording tal-marci godda ghall-festa Santa Liena 2013. Il-Kumitat jixtieq jirrngrazzja lill-membri kollha li sponsorjaw il-marci ta’ din is-sena hekk malajr. Radju elenjani nieda skema ta fan club, fej al dawk membri mas socjeta isir hlas ta 3euros u 5euro ghal dawk mumix membri, u permezz ta din il membership tinghataw booklet fej tistaw tibbenefikaw min diversi skontijiet min diversi hwienet. Tissemmew fuq ir-radju fil-gurnata t’ gheluq sninek u jitbaghtu awguri kemm elektronika u kemm postali. Tistghu ukoll terbhu diversi rigali. Radju Elenjani 95.8fm
© Copyright. Duke of Connaught's Own Band - Birkirkara - Malta 2013. All rights reserved.