Ghandek ghal-qalbek il-kazin tal-Ghama? Mela ghin lill-ewwel banda Karkariza billi tidhol membru f'din il-familja kbira.U jekk inti diga membru kompli gedded it-tessera tieghek ghas-sena 2017,ejja il-kazin taghna saqsi ghal kaxxier tas-socjeta'. U tkun tista' takkwista it-tessera b'disinn kompletament gdid.
 
 
Fit-tliet iĦdud li ġejjin mid-9am 'l quddiem, il-membri jistgħu iġeddu t-tesseri tagħhom għas-sena 2018, u kif ukoll kull min mhux, jista' jidħol membru mas-Soċjeta' tagħna. Mel'ejjew ingħaqdu mal-familja kbira tagħna!
 

 

Illum nibdew iz-zmien sabih tar-Randan imqaddes li jwassalna ghal passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Gesu Kristu, l-akbar festa ghalina l-Insara.

Il-Kummissjoni TEAK (Talent, Elenjan, Arti u Kultura) fi ħdan is-Soċjeta’ Każin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara ser torganizza għall-għoxrin sena konsekuttiva l-wirja sagra għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa bl-isem ta' "Vexilla Regis" ġewwa l-każin.

F’din il-wirja nsibu l-mejda ta’ l-appostli fejn wieħed jista jammira diversi platti u kwadri maħduma bis-smid, ross u għagin ikkulurit; sett statwi tal-appostli; Ċenaklu Lhudi b'personaġġi 'life size'; l-arka tal-patt armata fuq stil Lhudi; settijiet ta' vari u oġġetti sagri oħra, kurċifissi, mudelli ta' elmi u xwabel ta' suldati u ċenturjuni Rumani, u kif ukoll filmat tridimensjonali tal-Kolleġġjata Bażilika Karkariża minn ġewwa ddedikata lill-patruna tas-Salib Santa Liena.

Għas-sbatax-il sena konsekuttiva f'din il-wirja se nkunu nistgħu nammiraw kwadru kbir b’qies ta’ 12-il pied bi 8 piedi maħdum kollu bis-smid ikkulurit u juru xena meħuda mill-Passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu.

Il-ftuħ uffiċjali tal-wirja ser isir nhar l-Erbgħa 21 ta' Marzu mir-Rev. Prepostu il-Kanonku Paul Carmel Vella u tibqa miftuħa sa Sibt il-Għid 31 ta' Marzu.
 
 

Il-kalendarju 2018 issa jinsab il-każin u jista' jigi akkwistat b'donazzjoni minima ta' mhux anqas minn €2.

Din is-sena l-kalendarju li toħrog annwalment is-Soċjeta' tagħna jitratta dwar "L-Armar tal-Festa tas-Soċjeta'". Fih insibu numru sabiħ ta' ritratti u informazzjoni fuq id-diversi opri tal-armar li s-Soċjeta' tagħna żanżnet matul is-snin u li hi tant magħrufa għalihom.

Kalendarju li kull dilettanti tal-festi Maltin m'għandux jitlef! Nissuġġerixxu lil dawk kollha interessati biex ma jħallux għall-aħħar biex ma jkunx diżappuntat billi n-numru huwa limitat.

Nixtiequ wkoll nirringrazzjaw mill-qalb lil dawk il-ħwienet u n-negozji li rreklamaw f'dan il-kalendarju u nħeġġu lil kulħadd juża s-servizzi li dawn joffru.

 

DVD tal-festa ta' Santa Liena 2017 mahrug mill-Kazin Santa Liena Banda Duke of Connaught's Own ghall-bejgh mill-kazin ghall-prezz ta €5


Siegha u nofs ta' filmati b' Kummentarju li jinkludi l-preparamenti l-attivitajiet kollha organizati matul il-gimgha kollha tal-festa, hidma fuq l-armar tas-Socjeta, filmati tal-Kolleggjata Bazilika Elenajana u l-Istatwa titulari ta' Santa Liena, siltiet estensivi mill-marc ta' hrug min nicca, tal-marc tat 'Te Deum' u Purcissjoni f' jum il-Festa.

titilfux din opportunita li takwistaw kopja sabiex tergaw tejxu dawn il-mumenti sbieh.

 
FESTA SANTA LIENA 2017
 
Festa 2017 - 19/08/2017
 
Is-Soċjeta' tagħna fformat tim tal-biljard li jismu 'Duke of Connaught's Own Band Club Pool Team'.

It-tim jikkonsisti minn tmien plejers. Il-captain tat-tim huwa Clint Mallia u l-plejers huma Caroline Grech, Andrew Brinkworth, Bernard Borg, Daniel Pace, Dione Tedesco, Garry Farrugia, Johnny Bray u Deacon Formosa.

Huma ħa jkunu qed jilagħbu logħba tal-biljard li tissejjaħ '8 Ball Pool', li taqa' taħt il-'Malta Eight Ball Federation'.

Matul l-istaġun tal-biljard ikun hemm ħafna kompetizzjonijiet kontra timijiet tal-każini u ħwienet oħra fosthom in-'Knockout', il-'Christmas Cup', l-'Easter Cup' u l-'League'. Il-kompetizzjonijiet kollha jintlagħbu 'home' u 'away'.

Filwaqt li nawguraw lil dan it-tim kull suċċess, nixtiequ nitolbu lill-partitarji kollha tas-Soċjeta' biex jagħtu s-sapport tagħhom.

Nistiednukom ukoll tagħmlu like fuq il-'facebook page' ta' dan il-tim.
 

CD TAL-KAND FESTA 2017

'Mill-Partitarji ghall-Partitarji Vol 4'

ghall-prezz ta' €10

Innu Santa Liena
La Senora Rita
Monchengladbach
Coronation
Karmar
Medley 2013
Ta' Farrell
Manwel tat-Trunbun
Medley 2014
Fiesta
Karmar (Remix)

Bil-'lyrics' inkluzi gewwa

 

Nixtiequ navzaw lill-partitarji li mil-lum jistghu jakkwistaw it-T-shirt tal-festa mill-kazin ghall-prezz ta 10 Euro.

Nixtiequ navzaw ukoll li waqt il-Lejla Maltija tal-lum il-partitarji jistghu jigbru l-gearijiet tal-festa 2017 li bbukkjaw ghall-prezz ta 20 Euro. Se jkun hemm gearijiet ukoll ghall-bejgh ghal min ma bbukkjax.

Thallux ghall-ahhar biex ma jiddispjacikomx.

 

Il-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjeta tagħna jixtieq iħabbar li Mro Aurelio Belli ġie maħtur Surmast Direttur ġdid tal-Każin Santa Liena Banda Duke of Connaught's Own. Fl-istess waqt Mro Neville Pace inħatar Assistent Surmast Direttur.

Is-Soċjeta tagħna tixtieq tirringrazzja lil Mro Roderick Bugeja għas-servizz u d-direzzjoni tiegħu tal-banda tagħna għal dawn l-aħħar disa' snin mill-2008 sa din is-sena u tawguralu kull suċċess fil-karriera mużikali tiegħu.

Is-Surmast Direttur ġdid Mro Aurelio Belli ilu mill-2008 għalliem tal-allievi fis-Sezzjoni Ramm u fl-2012 kien inħatar Assistent Surmast tal-banda.

L-Assistent Surmast ġdid Mro Neville Pace ilu mill-2009 għalliem tal-allievi tas-Sezzjoni Ramm fi ħdan il-banda tagħna.

Għaldaqstant l-Iskola tat-tagħlim tal-mużika fi ħdan is-Soċjeta tagħna hija komposta hekk:

Mro Aurelio Belli - Surmast Direttur u Għalliem tas-Sezzjoni Ramm
Mro Neville Pace - Assistent Surmast Direttur u Għalliem tas-Sezzjoni Injam
Mro Steve Sant - Għalliem tal-Allievi

Min hawn il-Kumitat Eżekuttiv u s-sezzjonijiet kollha fi ħdan is-Soċjeta tagħna jixtiequ jawguraw lil Mro Aurelio Belli u Mro Neville Pace fil-ħatriet importanti tagħħom kif ukoll lil Mro Steve Sant sabiex il-banda tagħna tkompli miexja dejjem aktar 'il quddiem fil-qasam mużikali.

 

 
Ix-xoghol ta' ristrutturar u tisbih fil-bar tal-kazin tas-Socjeta taghna, kif ukoll fis-sala tal-"isnooker" ghaddej bla heda lejl u nar mill-Kumitat Ezekuttiv, Kumitat Zghazagh u membri, sabiex fil-jiem li gejjin narawh b'dehra gdida.
 
 
Kull min jixtieq jejna fil progett tal -plancier €5.00 fix xahar , jibatli email dukes@maltanet.net grazzi .
 
Sejjer jiġi maħruġ dalwaqt 'winter hoodie' tas-socjeta' tagħna. Kull min huwa intressat jista' jkellem lil xi membri tal-Kumitat Żgħażagħ
 
Marc grandjuz ta' Te Deum 22-08-2015
   
 
 
       
 
Fl-okkażjoni tal-150 anniversarju, is-soċjetà qiegħda tniedi "double CD" album", wieħed b'sett ta' marċi ġodda u l-ieħor b'sett ta' marċi mill-arkivju rikk ti tippossedi li jinkludi fih marċi minn ħafna mis-Surmastrijiet Diretturi u l-Assistenti li kellha matul is-snin. Dan id-"double CD" album" jista' jinxtara mill-każin għall-prezz ta 18 euro. Titilfux din l-opportunità.
 
The Dukes Festive Band. Life In Concert. It was a night to remember & Celebrating the 25th Anniversary of the Youht Committee. 07-08-2015. Thanks to everyone involved.
 
F’dan ix-xahar t’Awwissu sejjer jiġi mniedi ktieb iddettaljat dwar l-istorja tas-soċjetà bl-isem:

KAŻIN SANTA LIENA
BANDA DUKE OF CONNAUGHT‘S OWN 
A.D. 1865 

150 Sena Banda 
Patrimonju Karkariż - Trawwim Mużikali 
Kult Elenjan

Il-ktieb sejjer ikun disponibbli kemm “paperback” għall-prezz ta’ €25 u numru limitat ta’ kopji “hardcover” għall-prezz ta’ €30.

Titilfux din l-okkażjoni unika biex takkwistaw dan il-ktieb ta ’l fuq minn 500 paġna li jirrakkonta l-istorja glorjuża tas-soċjetà tagħna bl-aktar mod komplut. 

Id-dettalji ta’ meta jkun għall-bejgħ sejrin jingħataw fil-ġranet li ġejjin.
 
Ftuħ Uffiċjali u Tberik tal-Wirja Sagra ta' Żmien il-Ġimgħa Mqaddsa 2015Lucem Vitae. Ritratti...

 

It-Taghlim tal-Muzika fl-iskola tal-Muzika fil-Kazin dejjem ghaddej. Il-Kummissjoni Banda theggeg lill-dawk it-tfal minn 7 snin il-fuq li huma nteressati li jitghallmu xi strument muzikali biex japlikaw billi jew jigu l-kazin fl-ufficcju amministrattiv fil-hinijiet tal-ufficcju u ssir l-applikazzjoni. Tistghu tigbru aktar infomazzjoni jew iccemplu fuq 21490399 jew 99465845 jew b email fuq dukes@maltanet.net. Il-lezzjonijiet isiru fuq bazi individwali. Il-Lezzjonijiet sezzjoni primarja ikunu nhar ta’ tlieta bejn il-5.00p.m. u s-7.30p.m. filwaqt li l-lezzjonijiet tat-teorija qed ikunu nhar ta’ gimgha bejn il-5.00 u s-7.00p.m. Il-lezzjonijiet tas-sezzjoni tar-ramm ikunu kull nhar tat-tnejn u s-sezzjoni njam kull nhar ta’ hamis.      
© Copyright. Duke of Connaught's Own Band - Birkirkara - Malta 2013. All rights reserved.